enslige mindreårige

Barn og unge under 18 år som kommer til Norge for å søke asyl uten å ha følge av foreldre eller andre med foreldreansvar. Barnevernet ved Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for enslige mindreårige under 15 år inntil bosetting eller retur, og disse får tilbud om plass på et omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi. De eldste enslige mindreårige er UDIs ansvar.