Medianinntekt

Det inntektsbeløpet som deler en fordeling i to like store grupper etter at inntekten er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med inntekt over som under medianinntekten