Bearbeidingsverdi

Med bearbeidingsverdi til faktorpris menes produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn dem som er kjøpt direkte for videresalg), korrigert for tilskudd og avgifter.