landbrukseiendommer

Eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal, og/eller 25 dekar produktivt skogareal.