System for persondata (SFP)

System for persondata (SFP) består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanning, trygd og andre typer av inntekter. I dette systemet finnes det også demografiske bakgrunnsvariabler.

De viktigste datakildene i SFP er SSBs registerbaserte sysselsettingsstatistikk og utdanningsstatistikk (igangværende utdanning), Det sentrale folkeregisteret (DSF) og NAVs registre over arbeidsledige og personer på ulike tiltak og offentlige ytelser. Tellingstidspunktet er 4. kvartal hvert år.