Ungdomsstraff

Ungdomsstraff ble innført 1. juli 2014 som en ny type straffereaksjon for lovbrytere under 18 år. Ungdomsstraff kan gis av domstol som alternativ til fengsel når en ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Retten fastsetter gjennomføringstid, mens straffens innhold, som tiltak og vilkår, bestemmes på et møte i regi av Konfliktrådet.

I statistikken over straffereaksjoner er ungdomsstraff plassert under «Særreaksjon eller annen type reaksjon» og deretter fordelt på «Annen type reaksjon» fra og med 2014-årgangen. I tabeller med straffeutmåling fordeles ungdomsstraff på verdier for antall dager betinget fengsel.