ulike mål på ferdigheter

Denne artikkelen begrenser seg til å følge resultatene til ett årskull elever; dem som tok nasjonale prøver i 2012 på 5. trinn og gikk ut av ungdomskolen våren 2017. En sammenligning av resultater på nasjonale prøver, eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ikke nødvendigvis rett frem. Alle tre er mål på elevenes ferdigheter i ulike fag/fagområder, men både målet og virkemiddelet er ulikt. Dette gjør at resultatene ikke er direkte sammenlignbare. I denne artikkelen er imidlertid kjønnsforskjeller det essensielle, og prøvene er de samme for gutter og jenter.