Tettstad

Ei hussamling skal registrerast som tettstad dersom det bur minst 200 personar der, og avstanden mellom husa ikkje overstig 50 meter. Det er tillate med et skjønnsmessig avvik utover 50 meter mellom husa i område der ein ikkje skal eller kan byggje. Dette kan til dømes vere parkar, idrettsanlegg, industriområde eller naturlege hindringar som elver eller dyrkbare område.