Sentrum

Sentrum omfattar i denne samanhengen både hovudsentrum og andre senter i byen. Eit senter skal fylle mange funksjonar. Vi har difor kravd at sentera i denne statistikken skal ha eit visst innslag av offentleg administrasjon eller helse- og sosialtenester eller kulturell verksemd, underhaldning eller annan tenesteyting. Einsidige kjøpesenter utan offentleg tilbod av noko slag er av same grunn ikkje med i statistikken.