aller minste skogeigedomane

Eigedomar som har mindre enn 100 dekar skog.