små skogeigedomar

Eigedomar med mindre enn 500 dekar produktiv skog.