Formue

Netto formue er beregnet bruttoformue fratrukket gjeld. Beregnet bruttoformue er beregnet markedsverdi for realkapital som boliger, hytter og næringseiendom og skattepliktig bruttofinanskapital som bankinnskudd, aksjer, obligasjoner og andre verdipapir.