Over-/underskudd

Over-/underskudd før lån og avsetninger er kommunens samlede inntekter fratrukket samlede utgifter fra drifts- og investeringsregnskapet, eksklusive avskrivninger og låne- og avdragsutgifter.