Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er driftsinntektene minus driftsutgiftene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til resultatet av eksterne finansieringstransaksjoner, dvs. netto renter, netto avdrag og netto tap/gevinst på finansielle instrumenter, samt kommunale utlån, utbytter og eieruttak, og er i tillegg korrigert for avskrivninger.