Årsdøgntrafikk (ÅDT)

Den totale trafikken som passerer et punkt på en vegstrekning i løpet av et kalenderår, dividert med antall dager i året, altså gjennomsnittlig daglig trafikkmengde.