Hjelpetiltak

Hjelpetiltak er etter lov om barneverntjenester § 4-4. Barnevernstenesta skal, når barnet på grunn av tilhøva i heimen eller av andre grunnar har særleg behov for det, sørgje for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien, for eksempel støttekontakt, besøksheim, barnehageplass, avlasting. Eit barn kan òg plasserast utanfor heimen som eit hjelpetiltak.