Dispensasjon

Fritak fra å følge lov eller forskrift. Dispensasjon kan gis når loven hjemler for dette, og når særlige grunner foreligger, med mindre annet er fastsatt i vedkommende bestemmelse. Bygging i strandsonen utenom regulerte områder og byer/tettsteder krever dispensasjon. Myndighetene kan under visse forhold dispensere fra bestemmelser i plan- og bygningsloven.