penger på bok og i aksjer

Skattepliktig brutto finanskapital: Omfatter bankinnskudd, andeler i aksje-, obligasjons- og pengemarkedsfond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer.