ulikheten

Målt med Gini - et summarisk ulikhetsmål som varierer fra 0 (minst ulikhet) til 1 (størst ulikhet).