Våtorganisk

Våtorganisk avfall er organisk avfall som lett kan brytas ned i biologiske prosessar. Frå hushalda er dette vanlegvis matavfall, men det kan og innehalde visne blomar, bleier og tørkepapir.