Hushaldsavfall

Hushaldsavfall er avfall frå normal verksemd i privat hushald (matrestar, emballasje, papir, kasserte møblar mm), dessutan store ting. Reine massar og kloakkslam vert ikkje rekna som hushaldsavfall. Vraka bilar, heimekompostert mat- og hageavfall er heller ikkje medrekna i tala.