Innsigelse

I plan- og bygningslovens planregler er det bestemmelser om innsigelsesmyndighet. Innsigelsen retter seg mot utlagt arealbruk, eller mot planbestemmelser, for henholdsvis kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Innsigelsen kan dreie seg om realitetene i planen eller formelle forhold. Innsigelser må ikke forveksles med klager. Bare offentlige organer kan gis myndighet til å fremme innsigelser.