Strandsona/100-metersbeltet

Areal 100 meter vinkelrett inn over land frå kystlina målt i horisontalplanet. I strandsona gjeld eit generelt bygge- og deleforbod etter plan- og bygningslova § 17-2. Forbodet gjeld ikkje strandsone som er regulert til byggjeføremål, eller som ligg i byar og tettstader.