Biobrensler

Energiprodukter som produseres direkte eller indirekte fra forskjellige typer biologisk materiale (biomasse) og deles inn i faste (f.eks. planteprodukter (ved), skogsavfall (bark, flis) og annet biologisk avfall) eller flytende biobrensler (f.eks. biodrivstoff som bioetanol og biodiesel). Se KLASS for omfang og definisjoner.