Motorferdselloven

Lov som har til hensikt å regulere motorferdselen i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Med motorferdsel menes bruk av blant annet bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller fly. Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, men kan gi dispensasjon til bestemte formål.