Tidsseriebrudd

Tallene for to årganger representerer to delvis ulike populasjoner. Dermed er ikke tallene direkte sammenliknbare.