Vannresipient

Elv, innsjø eller sjø som mottar utslipp av renset eller urenset avløpsvann.