Skadefelling

Enkeltdyr som det blir gitt tillatelse til å felle for å hindre skade på husdyr eller tamrein.