landbrukseiendommer

Eiendom med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller med minst 25 dekar produktivt skogareal.