Personlege skattytarar

Personlege skattytarar er dei som betalar forskotsvis, anten ved forskotstrekk eller forskotsskatt. Ordninga femner òg om arbeidsgjevaravgift og dessutan skatt og utbytte til utanlandske aksjonærar.