Vernede områder

Hovedmålet med å opprette verneområder er å sikre et representativt utvalg av Norges naturtyper og landskap for kommende generasjoner. Vern skal også bidra til å sikre områder av spesiell verdi for planter og dyr.

Med verneområder mener vi både områder opprettet etter den gamle naturvernloven og etter naturmangfoldloven som trådte i kraft 1. juli 2009.

Vernede områder fordeles etter følgende klasser:

• Nasjonalpark

• Naturreservat

• Landskapsvernområde

• Andre fredninger