Klimagasser

Statistikken omfatter menneskeskapte utslipp av karbondioksid (CO2), metan (CH4), lystgass (N2O) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6).