Sammenhengende fritidsbyggområder

En samling med minst 5 fritidsbygg, der avstanden mellom byggene ikke overstiger 500 meter. Avstand kan være under 75 meter hvis tettbygde fritidsbyggområder forekommer. 

Utøving av friluftsliv vil være en vesentlig del av arealbruken, og områdene vil nok ofte bli betegnet som "flerbruksområder".