Personlege skattytarar

Ordninga omfattar skattytarar som betalar forskotsvis, enten ved forskotstrekk eller forskotsskatt. Forskotstrekk trekkast av arbeidsgjevar før lønn utbetalast, og svarer til den skatten som forventast å bli utlikna for inntektsåret. Forskotsskatt betalast av formue og inntekt som det ikkje kan trekkast forskotstrekk i. Ordninga omfattar også arbeidsgjevaravgift og skatt og utbytte til utanlandske aksjonærar.