Investeringsutgifter

Investeringsutgiftene er her målt ved kommunenes brutto investeringsutgifter korrigert for fordelte utgifter og internsalg mellom kommunale enheter.