Turist

En person som reiser til eller oppholder seg på et sted som ligger utenfor det området personen normalt ferdes i. Reisen skal ikke være av rutinemessig karakter (som for eksempel pendling), og oppholdet må ikke vare over ett år. Reisene kan være privatreiser og forretningsreiser.