Målt i 2015-kroner

Alle beløp i denne artikkelen er oppgitt i 2015-kroner. Kostnadsforskjeller mellom ulike år skyldes dermed alle andre forhold enn prisstigning. Produksjonsprisindeks for statlige helsetjenester er brukt til å regne om til 2015-kroner.