Andelskapital

Verdien av andeler i verdipapirfond. Summen av alle andeler i et verdipapirfond er lik nettoverdien av alle fondets eiendeler. Andelskapital som uttrykk benyttes gjerne for å beskrive en investors eller en sektors eierskap i et fond.