Indikatorer for kjønnslikestilling

Et sett av tolv indikatorer som anses som viktige og relevante for å beskrive lokal likestilling. Indikatorene er basert på tilgjengelig registerstatistikk på kommunenivå. Indikatorene gir et mål på likhet/ulikhet mellom menn og kvinner.