Vedvarende lavinntekt

Vedvarende lavinntekt er her definert som det å ha en gjennomsnittlig husholdningsinntekt per forbruksenhet (EU-skala) i en fireårsperiode lavere enn 60 prosent av mediangjennomsnittet i befolkningen for samme fireårsperiode.