Nettoemittert

En emisjon er en utstedelse av flere nye verdipapirer med like pålydende beløp og lik tekst. Papirene gir en særlig rett til å ta opp et lån eller innhente egenkapital. Lånet eller egenkapitalen er som regel identifisert med et unikt registreringsnummer / et ISIN. Nettoemisjoner er summen av alle nye emisjoner minus alle innfrielser.