Folketrygdens grunnbeløp

Gjennomsnittlig grunnbeløp i folketrygden var 87 328 kroner i 2014. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år. Til grunn for reguleringen ligger forventet lønnsvekst i reguleringsåret, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsvekst de siste år.