Landbrukseiendom

Eiendom som har minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.