Lisensfelling

Lisensfelling er en skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart, med hjemmel i naturmangfoldloven § 18, punkt b. Lisensfelling brukes til å holde bestanden av rovvilt innenfor fastsatte mål.