Konsumprisindeksen (KPI)

Konsumprisindeksen (KPI) viser prisutviklinga på varer og tenester som private hushald etterspør. Den prosentvise endringa i KPI brukast ofte som eit generelt mål for inflasjon i økonomien.