Anleggsmiddel

Anleggsmiddel i utlandet omfattar eigedelar som hovudsakleg inngår i den langsiktige verdiskapingsprosessen til føretaket, og som er bestemde til varig eige eller bruk. Fordringar og verdipapir som ein legg til grunn skal løysast inn meir enn eitt år etter rapporteringstidspunktet, blir også rekna som anleggsmiddel.