Omløpsmiddel

Omløpsmiddel i utlandet er eigedelar som er knytte til omsetninga i føretaket. Eigedelar blir rekna som omløpsmiddel dersom det er avtalt eller lagt til grunn at dei skal betalast tilbake innan eitt år etter slutten på rekneskapsåret.