Årlig lavinntekt

Husholdninger som har en disponibel inntekt under 60 prosent av medianinntekten, justert for stordriftsfordeler. Se Om statistikken for nærmere forklaring.