Petroleumsskattar

Består av ein ordinær skatt på inntekt frå petroleumsutvinning i tillegg til ein særskatt som er innført grunna den store meiravkastninga som er knytt til utvinning av olje og gass.