kvalifiseringsprogram (KVP)

Program rettet mot personer i yrkesaktiv alder og med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven og arbeidsmarkedsloven. Jf. lov om sosiale tjenester i NAV § 29.